Jazyk

Listy - Štefan Polák

Štefan Polák je výtvarný umelec a fi lozof. On maľuje ľudský cit a krásu. Dve neuchopiteľné slová, vnímané každým z nás inak, a keď ich vyslovujeme, usmievame sa. Obdivujem jeho majstrovstvo, akým sa iba on dokáže zmocniť témy a vyjadriť ju tak, aby oslovila ľudí.

Je mimoriadnym umelcom. Hľadajúcim a objavujúcim. Talentovanou osobnosťou. Tvorcom, ktorý bravúrne zvláda farbu, kompozíciu i tvar obrazovej plochy. Štefan Polák vie veľmi dobre, že zážitok z každého umenia vychádza z jeho výrazu.
Schopnosti vyjadriť iným neznáme krásy i tajomstvá. Vytvoril množstvo obrazov s prívlastkom vzácne. Jeho umelecká cesta iba potvrdzuje autenticitu a originalitu autorského výtvarného prejavu.

Chcem tu zdôrazniť precízne diela v monumentálnej maľbe, ktoré autor vytvoril. Tvoria súčasť aj spoločenských interiérov, kde Štefan Polák je výtvarný umelec a fi lozof. On maľuje ľudský cit a krásu. Dve neuchopiteľné slová, vnímané každým z nás inak, a keď ich vyslovujeme, usmievame sa. Obdivujem jeho majstrovstvo, akým sa iba on dokáže zmocniť témy a vyjadriť ju tak, aby oslovila ľudí. Predovšetkým splývajú s osobnosťou diváka. Tam je dominanta jeho tvorby, fl uidum reality, myšlienok a žitia.

Istou rukou a zmyslom pre eleganciu tvaru tvorí grafi cké diela. Podobne aj kresbou nielen estetizuje záujem diváka, ale zároveň vypovedá sám pre seba posolstvá svojho bytia. Aj v sochárstve, ktoré iba podčiarkuje autorovu kreativitu a talent.

Otváral som mu jednu z jeho prvých samostatných výstav po absolvovaní vysokej školy. Pamätám sa na tie obrazy, mimoriadne zvláštne a krásne. Už vtedy sa zaradil do umeleckého prúdu náročnosti a obdivu. A ním sa pohybuje aj dnes. Lebo je výborný. Pretože cíti život a človeka tak pekne ako málokto. Obdivujem sa jeho tvorbe.

Štefan Polák sa narodil 18. decembra 1952 v Partizánskom. Vysokoškolské štúdium absolvoval u prof. Ladislava Čemického a doc. Františka Gajdoša na VŠVU v Bratislave, kde neskôr pedagogicky pôsobil na katedre maliarstva (1979–1986). Absolvoval niekoľko študijných pobytov v Paríži – Cité Internationale des Arts a École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs u prof. Zao Wou-Ki a prof. P. Greniera v roku 1982. Ako sám hovorí, vo svojej tvorbe sa snaží zachytiť svoje sny a okrem vyjadrovania sa prostredníctvom obrazov a farieb sa venuje i sochárskej tvorbe v technike bronzu. Zúčastnil sa viacerých sympózií – Medzinárodného výtvarného sympózia v Banskej Štiavnici v r. 1997 a Medzinárodného sochárskeho sympózia – Bronz '98 Galanta. V rokoch 2005–2009 výtvarne spolupracoval so ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave. Absolvoval množstvo kolektívnych, ale aj individuálnych výstav vo Francúzsku, Španielsku, Taliansku, Belgicku a inde. Jeho diela sú zastúpené v mnohých galerijných a súkromných domácich a zahraničných zbierkach.

Je laureátom Identifi kačného kódu Slovenska.

PhDr. Ľuboslav Moza, máj 2018
http://www.klubsk.net/Listy/Listy_5_2018.pdf

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika