Jazyk

Listy - Martin Činovský

Slovenská kultúra má v sebe veľké čaro. Stáročia ju rozvíjali tisíce umelcov, vkladali do nej estetickú a kultúrnu hodnotu, históriu svojej zeme, života a poznanie. Dnes sú v ich dielach uložené neopakovateľné záznamy o krajine, kde žili. O jej vzácnych ľuďoch.

21. storočie charakterizuje dynamika a neuveriteľne rýchly vývoj v každej oblasti. Rýchlosť tohoto rozvoja a zdanlivo aj života je neúmerná k historickej postupnosti. Milióny kusov spotrebného tovaru strácajú pečať originality, národnej či ľudskej osobitosti. Žijeme unifikované monotónny život medzi výrobkami vysokej profesionality, bez autorského rukopisu. Vo svete, kde mizne identita, začína minorita hodnôt vytvorených človekom pre človeka.

Každý národ na svete mal v každej dobe svoje umelecké osobnosti, ktoré otvárali nové, nepoznané sféry poznania a vnímania. Boli to výnimoční ľudia, ktorí vedeli umelecky vyjadriť, že život je krásny v každom momente. A vedia to vyjadriť aj dnes. Slovenská kultúra má hodnotu, ktorá ju výsledkami radí medzi svetovú. Slovenské umenie bolo v celej svojej histórii osobité, originálne a jedinečné.

Slovenské výtvarné umenie dnes prezentuje tvorba viac ako 7 tisíc žijúcich umelcov. Umelecké osobnosti, talenty, výtvarníci s hodnotným výtvarným prejavom, ale aj s dielami dobrého umeleckého priemeru. Každý z nich vnáša do mozaiky národa to svoje. V budúcnosti sa predovšetkým kultúra stane tým ojedinelým a jediným identifikačným kódom každého národa. Ona bude reprezentovať rôznorodosť, krásu a vyspelosť národov celého sveta. Preto jej dnes múdri ľudia venujú veľkú pozornosť. Už sa nehovorí iba o jej záchrane, ale vytvárajú sa systémové opatrenia pre jej ďalší rozvoj. Lebo umenie má históriou overené predpoklady formovať ďalší rozvoj ľudstva.

Slovenská spoločnosť Artem pripravuje v tomto roku už 6. ročník Identifikačného kódu Slovenska. Projekt, ktorým každoročne predstavuje tvorbu nesporne patriacu medzi tvorivý rukopis našej histórie pre budúce generácie. Predstavuje tvorbu umelcov, ktorá aj dnes svieti, na ktorých sa neprávom zabúda, za ktorými sú výsledky ako súčasť nášho života. Pripomína aj osobnosti in memoriam. Všetci sú súčasťou koloritu tejto časti zemegule. Dokázali jej vtlačiť svoje posolstvo, obklopiť ním ľudí hodnotou. Sú medzi nimi zástupcovia aj menej známych disciplín z oblasti výtvarného prejavu, filmu, divadla, spevu atď. Každý rok dostáva ocenenie „Nositeľ Identifikačného kódu Slovenska“ toľko umelcov, koľko rokov má Slovenská republika. Ocenenie a pripomenutie bez nároku na akékoľvek poradie si zaslúžia stovky, tisíce tvorcov. Preto je tento projekt ojedinelý, originálny a stále populárnejší.

Touto sériou článkov chceme predstavovať umenie, ktoré je a zostane trvalou súčasťou slovenskej a tým aj svetovej kultúry. Umenie umelcov, ktorí sú nositeľmi vzácneho ocenenia „Identifikačný kód Slovenska“.

Martin Činovský. Originalita, ojedinelosť a precíznosť najvýstižnejšie charakterizujú tvorbu tohto všestranného umelca. S profesionalitou jemu vlastnou ovláda každý hudobný nástroj, skladá i nahráva žánrovo pestrú hudbu a hudbu k filmom, ale predovšetkým je to výtvarný umelec so svetovým prívlastkom, rytec poštových známok. Jeho raná grafická tvorba bola začiatkom sedemdesiatych rokov 20. storočia predzvesťou jeho ďalšieho smerovania. Poetická, zmyselná, krásna, kúzlila predovšetkým s francúzskou poéziou a prózou. Neskôr do nej vstupujú civilistické témy, život a pohľady na dobu mladosti – radosti. Táto voľná grafika bola komorná a ex librisy ešte komornejšie. Citlivo v nej otváral surreálne myšlienky, dával im tvar a záhadnosť, tvoril si vlastný autentický rukopis. Venuje sa knižným ilustráciám, kresbe. V tomto čase sa súbežne presúva jeho záujem do oblasti najnáročnejšej – do poštovej známky.

Podnetov k tomu, čo spravilo z Martina Činovského tvorcu svetového mena, bolo veľa. Predovšetkým však jeho záujem o kreatívne premeny, perfektné oboznámenie sa s technologickými postupmi a nesmierna trpezlivosť, bez ktorej sa takéto diela tvoriť nedajú. O známkovej tvorbe mu rozprával jeho profesor Albín Brunovský, neskôr absolvoval študijný pobyt vo francúzskej tlačiarni cenín a na týchto základoch sa tvorilo veľké priateľstvo s Jozefom Herčíkom z Prahy. Martin výtvarne navrhoval poštové známky. Precízne sa venoval ich rytiu. A bol úspešný. Potvrdzujú to svetové ceny, kde je jeho tvorba oceňovaná vždy medzi najlepšími. Od roku 2003 sa stáva osobnosťou a jednotkou slovenskej poštovej známky. Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave zakladá špecializáciu na známkové rytectvo, vychováva prvých absolventov.

Je prvý slovenský vysokoškolsky vzdelaný rytec poštových známok Táto tvorba prezentuje autorovu aktivitu vo svete trvalo. A popri nej maľuje veľké plátna o snoch, túžbach, hľadaní a nádeji, o svetle života, o ceste, zdanlivo vedúcej nikam, maľuje univerzálne posolstvá ľudstvu, tak ako ich pochopil a vidí. Jeho obrazy sú rozprávkou. Poetikou ľudskej figúry, farby a voľnosti. Je úspešným a u študentov obľúbeným pedagógom. Jeho výsledky v tejto oblasti sú jedny z najlepších. On totiž dokáže odovzdať študentom to podstatné.

Narodil sa 8. marca 1953 v Levoči. Vysokú školu výtvarných umení absolvoval na oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Albína Brunovského v roku 1977. V roku 1999 získal III. cenu v súťaži o Najkrajšiu známku sveta Grand Prix de l'Exposition WIPA vo Viedni za známku Ľudovít Štúr spolu s autorom výtvarného návrhu Jozefom Balážom. Od roku 1986, kedy rytecky realizoval svoju prvú poštovú známku a od roku 1993, kedy vytvoril prvú známku Slovenskej republiky, sa ním zrealizované známky objavujú vo verejných filatelistických anketách na prvých miestach. V roku 2004 mu bol udelený francúzsky rad Rytiera umenia a literatúry. Zúčastnil sa desiatok samostatných a kolektívnych výstav nielen doma, ale i vo svete. Jeho diela sú v prestížnych zbierkových fondoch doma i v zahraničí. Doc., akad. mal. Martin Činovský, Art.D. žije a tvorí v Bratislave.

Je len niekoľko európskych štátov, ktorých známky majú pre filatelistov a nielen pre nich nesmiernu hodnotu. Sú to známky, malé grafické formy, umelecké diela s jednoznačne najväčším celosvetovým dosahom na diváka, tvorené klasickými ryteckým postupmi. V minulom roku dostal Martin Činovský za rytinu známky k výročiu Žilinskej Synody najvyššie ocenenie – Prvú cenu v súťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku Európskej únie, Grands Prix de l’Art Philatélique, Bruxelles. Tým sa oficiálne stal najlepším rytcom poštových známok. Martin Činovský je nositeľom „Identifi kačného kódu Slovenska.

Ľuboslav Moza, január 2012

Zdroj: http://www.klubsk.net/Listy/listy_1_2_2012_web.pdf

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika